Thẻ hiện tại

CÁC THÌ HIỆN TẠI (PRESENT TENSES)

Để diễn tả những hành động đã xảy ra gần thời điểm nói, người Anh thường sử dụng Thì hiện tại. Đây là một thì...

NHẬN NGAY HỌC BỔNG 1.000.000 VNĐ KHI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ

Call Us