Thẻ ngữ pháp tiếng Anh

CÁC THÌ HIỆN TẠI (PRESENT TENSES)

Để diễn tả những hành động đã xảy ra gần thời điểm nói, người Anh thường sử dụng Thì hiện tại. Đây là một thì...

CÁC THÌ QUÁ KHỨ (PAST TENSES)

Thì quá khứ được sử dụng để nói về những hành động đã xảy ra trước thời điểm nói, thuộc khoảng thời gian quá khứ....

NHẬN NGAY HỌC BỔNG 1.000.000 VNĐ KHI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ

Call Us