Tại sao chọn Golden Gate

“Learning is not a spectator sport. Students do not learn much just by sitting in class listening to teachers, memorizing prepackaged assignments, and spitting out answers. They must talk about what they are learning, write about it, relate it to past experiences, apply it to their daily lives. They must make what they learn part of themselves.”

– Arthur W. Chickering and Zelda F. Gamson, “Seven Principles for Good Practice,” AAHE Bulletin 39: 3-7, March 1987 –

“Học không phải là một môn thể thao . Học sinh không học nhiều chỉ bằng cách ngồi trong lớp nghe giáo viên giảng, học thuộc lòng bài tập soạn sẵn , và đưa ra những câu trả lời . Các em cần phải nói về những gì các em đang được học, viết về nó , liên tưởng nó đến những kinh nghiệm trước đây, áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Các em phải biến những gì mà các em học được thành một phần của chính mình. “

NHẬN NGAY HỌC BỔNG 1.000.000 VNĐ KHI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ

Call Us