1100 Words You Need To Know – Barron’s

Tài liệu tiếng Anh: 1100 Words You Need To Know – Barron’s Đầu tư mỗi ngày 15 phút trong vòng 46 tuần, bạn sẽ thành thục 920 từ mới và hơn 200 thành ngữ hữu ích? Đó là những gì cuốn sách tuyệt vời này có thể mang lại cho bạn. Mỗi ngày bạn sẽ …

Grammar in Context – Sandra N. Elbaum

Tài liệu tiếng Anh: Grammar in Context – Sandra N. Elbaum Am hiểu ngữ pháp không chỉ có nghĩa là bạn thuộc lòng các quy tắc ngữ pháp, mà bạn phải thực sự hiểu cách thức sử dụng chúng vào trong những tình huống thực tế. Cuốn sách “Grammar in Context” giải thích ngữ pháp thông …

Đặt lịch tư vấn